خدمات اشتغال زایی و کارآفرینی

یکی از برنامه های مهم انجمن اشتغال زایی و کارآفرینی می باشد تا جامعه هدف بتوانند خودکفا و جهت رفع نیازهای زندگی خود مستقل عمل نمایند و در سایه این خودکفایی،اعتماد به نفس، عزت نفس، تازگی و طراوت به زندگیشان برمی گردد و از لحظه لحظه فرصت های خود استفاده و این خود باعث کاهش آسیب آنها می گردد.

ایجاد کارگاهای هنری مانند خیاطی، نمد دوزی و . . . و کار در منزل از جمله این خدمات می باشد.

employee-vector-bg