خدمات آموزشی

خدمات آموزشی انجمن به صلاحديد واحد آموزش برای بانوان تحت پوشش انجمن و خانواده ایشان و به صورت فراخوانعمومی برای شهروندان علی الخصوص حاشیه شهر، سازمانها، مدارس و . . .  برگزارمی گردد.

برنامه های آموزش در انجمن حامیان بانوان شریف در سه دسته عمومی شامل :

الف: آموزش آشنایی با کاهش آسیب های اجتماعی شامل

     الف-۱: کلاس های آموزشی ( حضور انجمن و کارشناسان در مدارس

     الف-۲: سمینارهای آموزشی ( برگزاری سمینارهای آموزشی برای خانواده ها

     الف-۳: کارگاه های آموزشی

     الف-۴: اردوهای آموزشی

ب: آموزش مهارت های زندگی

ج: آموزش در حوزه ترغیب فعالیت های ورزشی

565486274d6d58a614b5979d03082cb7_-your-own-lifelong-learning-learning_300-463-194x300