خدمات مشاوره

یکی از مهمترین اهداف انجمن حامیان بانوان شریف، ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی توسط کارشناسان مرتبط جهت ارتقاء سطح آگاهی و رفع مشکل و معضلات مددجویان می باشد لذا در این راستا خدمات ذیل را ارائه می نماید.

  • مشاوره حقوقی
  • گروه درمانی
  • مشاوره فردی
  • مشاوره کودک و نوجوان
  • مشاوره درمان عمومی جسمی
  • مشاوره بالینی
diversity